Múzeumi programok - 2023. július

MÚZEUMI PROGRAMOK – 2023. július
 
Július 2. (vasárnap) 15.00
SAVARIA MÚZEUM
Ősmaradványok – maradvány-ősök
Ingyenes tárlatvezetés

A múlt többnyire ugyan elavult, de nem minden ósdi, ami „divatjamúlt”. Hogyan lehetséges az, hogy együtt élnek velünk lények, melyek a dinoszauruszok előtt is léteztek már? Kalandozzunk egy órácskát az Alpokalja félmilliárd éves történetében!
Tárlatvezető: Dankovics Róbert főmuzeológus
 
Július 8. (szombat) 14.00
SMIDT MÚZEUM
Szombathely településfejlődése a kora középkorban
Ingyenes tárlatvezetés

A Magyar Várostörténeti Atlasz sorozat szombathelyi kötetének előkészítő munkálatai kapcsán a Kr.u. 50 körül alapított város térbeli fejlődését, időbeli változásait szemléltető térképvázlatok készültek. Ezen elemző térképek segítségével ez alkalommal a korai középkor időszakát, az 5-9. század közt eltelt idő történéseit vesszük számba. Ez idő alatt a megélhetést kereső lakosaitól elhagyott, egykori tartományi székhely lassan az enyészet martalékává vált. A régészeti kutatások tanúsága alapján a lakóházak legnagyobb része összedőlt, törmelékük pedig méternyi vastagságban fedte be a bazaltkövekkel borított utcákat. Így a város hajdani utcaszerkezete eltűnt. A városfalak vonala a rajta nyíló kapuk helyével azonban továbbra is felismerhető volt. Ezek után éppen az ezeket összekötő közlekedési csatornák határozták meg a városon belüli útirányokat. Legépebben a helytartói palota 4. században jó minőségben megépített épületei maradtak fenn. Nem véletlen, hogy a 9. századi frank időszakban éppen ezeket az épületeket vették használatba és itt építették ki a sabariai grófság várát, amely a későbbiekben meghatározó szerepet játszott a település történetében.
Tárlatvezető: dr. Kiss Gábor régész
 
Július 8. (szombat) 16.00
J. P. I. ROMKERT
Római császárok Savariában IV.: Constans
Ingyenes tárlatvezetés

 
Amikor az I. Constantinus császár halála (337) utáni, véres leszámolásokkal terhes időszakot követően a három trónörökös felosztotta egymás közt a birodalom területét, Constansnak (320 v. 323 - 350), a legkisebbnek a hatalmas impérium középső harmada jutott. Három évre rá egy rövid testvérháborút követően immár Britanniától a Balkánig, Észak-Afrikáig terjedt a fennhatósága. Nem lehetett tehetségtelen hadvezér, mert rövid időn belül sikerült konszolidálnia a katonai helyzetet az impérium teljes északi határvonalán Britanniától a Rajna és a Duna vonaláig. Ennek ellenére a hadsereggel való viszonya mindig problematikus maradt, s ez vezetett aztán korai halálához is.
Minket, szombathelyieket persze leginkább az érdekelhet, hogy Constans egyike azon római császároknak, akiknek a nevét a történettudomány összekapcsolja Savariáéval: mint I. Constantinus esetében, nála is a Codex Theodosianus jogszöveg-gyűjteménye a hivatkozási alap. Persze, mint majd erre kitérünk, sem az évszám, sem a jogalkotó személy kiléte nem problémamentes.
A tematikus vezetés Constans uralkodásának rövid ismertetésére és a savariai vonatkozás bemutatására tesz kísérletet.
Tárlatvezető: Simon Gábor
 
Július 22. (szombat) 15.00
SCHRAMMEL-GYŰJTEMÉNY
Gondolatok és asszociációk a Symposion '69, '70 c. kiállításban
Ingyenes tárlatvezetés

Az 1970-es években bontakozik ki az ún. szimpózium-mozgalom Magyarországon. A tárlatvezetés helyszínét adó kiállítás a Schrammel Imre szervezte siklósi szimpóziumok elindulására, résztvevőire emlékezik. A kiállítás a TeTT-sorozat részeként nemzetközi értelemben is értékes művészeti anyagot, illetve a magyar művészet történetének egyik fontos eseményét mutatja be. A '70-es években érződik egy lázadás-hullám a magyar társadalomban és művészetekben az akkori korlátolt szellemű kultúrpolitika ellen.  A korai szellemi lázongások első bölcsői közé tartozik a Siklósi Kerámia Szimpózium, melyet Schrammel Imre, az akkori Magyar Iparművészeti Főiskola szilikát tanszékének fiatal tanára szervez. A hazai nagy szemléleti fordulat tehát Schrammel felfedezésével indul: az 1967-es Gmundeni Nemzetközi Kerámia Szimpózium tapasztalatainak hatására születik meg benne Siklós gondolata, először magyar résztvevőkkel, majd később nemzetköziekkel is. Segítői Dvorszky Hedvig, akkor épp friss diplomás művészettörténész, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus "renitens" tagja és Takács Gyula pécsi, kultúráért felelős tanácselnök-helyettes. A megyei vezetés a siklósi romos kolostorépületet jelöli ki a szokatlan, de ígéretes művésztelepnek, amely tárgyi szükségletei tekintetében szinte a semmiből szerveződik. Részben ez a hiátus alakította ki az alkotói újításokat, kísérleteket. Új alapanyagok, kemencetípusok, magas tüzű égetési eljárások, új formavilág láttak napvilágot. Siklós meghozta a nagy fordulatot a magyar kerámiatörténetben. A tárlatvezetés a magyar kerámiaművészet történetének ezen fordulatát elemzi és mutatja be a kiállított műveken keresztül, miközben azok kapcsán alkalmat ad gondolatok és asszociációk szabad áramlásának egy közös beszélgetés során.
 
Tárlatvezető: Bihari-Bakodi Szilvia restaurátor
 
Július 23. (vasárnap) 15.00
ISEUM SAVARIENSE
Ettek, ittak, mulattak - Római étkezési szokások az Iseumban
Ingyenes tárlatvezetés

A római étkezési kultúra tárgyi hagyatéka teszi ki az Iseumban előkerült leletanyag nagy részét. Bár a leleteket elsődlegesen keltezésre használjuk, a mindennapi életben betöltött szerepük, eredeti funkciójuk sem elhanyagolható. A lakomának az Isis-kultuszban kiemelt fontossága volt, a tárlatvezetésen ebbe pillanthatnak be a vendégeink.
Tárlatvezető: Horváth Bianka régész
 
Július 30. (vasárnap) 15.00
VASI SKANZEN
Az emberélet fordulói
Ingyenes tárlatvezetés
Az emberek életét három nagy életesemény határolja körbe - a születés, a házasság és a halál-, melyek közé kisebb mérföldkövek ékelődnek be. Ezeket sorba véve az emberélet spirálja rajzolódik ki. Hogyan zajlottak ezek az események a paraszti társadalomban és hogyan zajlanak ma? Milyen rítusok, szokások, hiedelmek kapcsolódnak a különböző eseményekhez? A tárlatvezetés során ezekre a kérdésekre kaphatnak választ a kiállításokon keresztül.
Tárlatvezető: Kmellár Viktória néprajzos muzeológus, intézményvezető